Villkor

Behörighet

Beställning bör inkomma fyra veckor före planerad kursstart.Du har en tilldelad behörighetsgrad. Detta innebär att du endast kan beställa upp till en viss mängd av de artiklar du ser i shopen.
Önskar du ändra behörighet, kontakta oss med hjälp av funktionen "kontakt" alternativt ring 026-200 46 15, Strömberg Distribution och meddela ditt ärende och du får tala med rätt person.

Reklamation

Är något av det du beställt skadat när det kommer fram eller om det inte stämmer kontaktar du oss via kontaktformuläret under ”kontakt” eller telefon 026-200 46 15 /Strömberg Distribution) och meddelar ditt ärende och du får tala med rätt person.
Har annan produkt levererats än den du beställt eller är produkten skadad, ska du genast göra en reklamation och då ange felet.
Felaktig produkt skall fraktfritt returneras i enlighet med lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för dig.
Retur ska inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts.

Utöver vad som ovan sagts och - för Konsument - utöver vad som föreskrivits i Konsumentköplagen, har IF Metall inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

Övrigt

Är något av det du beställt skadat när det kommer fram eller om det inte stämmer kontaktar du oss på "kontakta oss" 
eller så ringer du oss på 026-200 46 15 , Strömberg Distribution och meddelar ditt ärende och du får tala med rätt person.

Kursmaterial

Beställning bör inkomma fyra veckor före planerad kursstart.

Övrigt material

Beräknad leveranstid av beställda artiklar är 3-5 arbetsdagar.

Vi använder normalt DHL för frakt av paket/pall och Post nord för brev.

Information om behandling av personuppgifter

 

1. Vi tar hand om dina personuppgifter

Industrifacket Metall (”IF Metall”,vi”, ”oss”) är, om inget annat anges i denna informationstext, ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som framgår av denna information. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

 

2. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför

Administrera och distribuera beställningar i IF Metalls webbshop

Vi behandlar uppgift om ditt namn, adress och kontaktuppgifter för att administrera och distribuera din beställning av vårt material. Behandlingen grundar sig på vår möjlighet att fullgöra avtalet med dig som beställare.  

 

3. Varifrån vi samlar in personuppgifter om dig

Dig själv

Vi samlar in uppgifter från dig i samband med din kontoregistrering och/eller beställning på denna webbsida.

 

4. Mottagare vi delar dina uppgifter med

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande mottagare:

 

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter anlitar vi i vissa fall tjänsteleverantörer. Leverantörerna behandlar personuppgifterna på vårt uppdrag och får endast behandla uppgifterna enligt våra instruktioner. De får inte använda dina uppgifter för egna ändamål och är skyldiga att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Dina uppgifter kan till exempel överföras till transportföretag för distribution av det beställda materialet.

 

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 

5. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter raderas senast sex månader efter att fakturan för de beställda varorna har blivit betald.

 

6. Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddsregler har du följande rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter: 

 

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter och, om vi gör det, få tillgång till dina personuppgifter genom ett så kallat registerutdrag. Som medlem kontaktar du din avdelning vid begäran om registerutdrag. Som anställd kontaktas IF Metalls dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

Rätt till rättelse

Om vi mot förmodan har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig, har du rätt att begära rättning eller komplettering av uppgifterna. För oss är det viktigt att dina personuppgifter är korrekta och kompletta och därför rättar vi eventuellt felaktiga eller kompletterar ofullständiga uppgifter skyndsamt.

 

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina uppgifter, till exempel om du anser att vi inte längre behöver dina uppgifter för vårt ändamål eller om laglig grund saknas. Vi behöver dock inte radera uppgifterna om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Som medlem kontaktar du din avdelning vid begäran om radering. Som anställd kontaktas IF Metalls dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas om uppgifterna inte är korrekta eller inte behövs för att uppfylla ändamålet. Om du begär att vi begränsar behandlingen kan det i vissa fall medföra att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem. Som medlem kontaktar du din avdelning vid begäran om begränsning. Som anställd kontaktas IF Metalls dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Om du till exempel inte vill att vi använder dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte har du rätt att invända mot den behandlingen. Som medlem kontaktar du din avdelning vid begäran om invändning. Som anställd kontaktas IF Metalls dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

Rätt till dataportabilitet (flytt av personuppgifter)

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att få personuppgifter du tillhandahållit oss och som vi behandlar elektroniskt överförda till annan organisation (till exempel annat fackförbund) när detta är tekniskt möjligt. Överföringen gör vi på ett säkert sätt och i ett allmänt använt maskinläsbart format. Rätten till dataportabilitet gäller för behandling som sker med stöd av ett avtal med dig eller ditt samtycke. Information om hur du begär dataportabilitet hittar du på ifmetall.se.

 

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att vi hanterar dina uppgifter felaktigt kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Om du, efter dialog med oss, fortfarande anser att vi hanterar dina uppgifter felaktigt har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

 

7. Vem du kontaktar vid frågor

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling eller vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud.

 

Kontaktuppgifter Dataskyddsombud
Postadress:IF Metall, Olof Palmes Gata 11, 105 52 Stockholm
E-post:dataskyddsombud@ifmetall.se
Telefonnummer:08-786 80 00

 

Kontaktuppgifter IF Metall
Postadress:IF Metall, Olof Palmes Gata 11, 105 52 Stockholm
E-post:postbox.fk@ifmetall.se
Telefonnummer:08-786 80 00